DOKUMENTY - NIEZAPOMINAJKA EŁK

Miejskie Przedszkole Niezapominajka w Ełku
Przejdź do treści

Menu główne:

WYTYCZNE GIS - COVID 19

UWAGA
W okresie epidemii placówka przedszkolna zobowiązana jest do przestrzegania reżimu sanitarnego ustalonego przez Głównego Inspektora Sanitarnego w drodze wytycznych przeciwepidemicznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanych 25 sierpnia  2020 na podstawie art. 8 ustawy  z dnia z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59, z 2020 r. poz. 322, 374, 56, 1337) oraz wytycznych dla przedszkoli, opublikowanych na stronie internetowej urzędu obsługującego Ministra Edukacji Narodowej.

Przedszkole jest czynne od 6.00 do 17.00
Dzieci doprowadzamy do przedszkola w godzinach 6.00 – 8.15
Dzieci do przedszkola przyprowadzają i odbierają tylko osoby zdrowe, w miarę możliwości te same lub wcześniej upoważnione przez rodziców/opiekunów.
Do przedszkola przyprowadzamy tylko dziecko/dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych (katar, kaszel).
Dzieci odbieramy z przedszkola w godzinach: 14.00 – 17.00 (w przypadku dzieci młodszych, prosimy o cierpliwość – około godziny 14.00 trwa pora obiadowa).

W „Strefie Rodzica” przebywa tylko jeden rodzic/opiekun z dzieckiem/dziećmi w odstępie 1,5 m od innych rodziców/opiekunów z dzieckiem/dziećmi.

Przypominamy o przestrzeganiu reżimu sanitarnego, w tym w szczególności:
· osłaniania ust i nosa;
· zachowania 1,5 m dystansu w stosunku do innych dzieci i osób przebywających w otoczeniu;
· dezynfekowania dłoni przy wejściu do budynku lub korzystaniu z jednorazowych rękawiczek ochronnych
to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem.

Obowiązek zakrywania nosa i ust w całym kraju !

Pamiętaj o zasłanianiu nosa i ust w przestrzeni publicznej. Zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność.

                                                                                                                         Dyrektor, pracownicy Miejskiego Przedszkola „Niezapominajka” w Ełku.

Ełk, 21.09.2020 r.
Szanowni Państwo!

Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął emisję - w serwisie internetowym YOUTUBE - filmów edukacyjnych z cyklu „Bezpieczni w czasie epidemii”.
Przedsięwzięciu patronuje Ministerstwo Zdrowia i Warszawski Uniwersytet Medyczny. Tematy poszczególnych odcinków cyklu oraz linki do odcinków już dostępnych to:

1.           Wiedza oparta na faktach https://www.youtube.com/watch?v=ilnP2CMffis
2.           Higiena i bezpieczeństwo https://www.youtube.com/watch?v=iPrGRw54aow
3.           Jak korzystać z podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)? https://www.youtube.com/watch?v=EDhMwv6bfE0
4.           Jak korzystać z opieki ambulatoryjnej (AOS)? https://www.youtube.com/watch?v=BJLphOPRCTE
5.           Jak korzystać z opieki szpitalnej?
6.           W zdrowym ciele zdrowy duch!
7.           Żywienie ma znaczenie!
8.           Podróże bez ryzyka
9.           Praca w nowej rzeczywistości
10.         Nasza odpowiedzialność.
Zachęcamy do propagowania powyższych filmów wśród pracowników oświaty, uczniów i rodziców.

Z poważaniem
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ełku


REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO EŁK NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Miejskie Przedszkola Publiczne:
- Miejskie Przedszkole "Perełka" w Ełku, ul. Armii Krajowej 4,    87 732 64 84
- Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Ełku, ul. Słowackiego 18,   87 610 21 85
- Miejskie Przedszkole i Żłobek " Ekoludki" w Ełku, ul. Kilińskiego 48,   87 732 64 30
- Miejskie Przedszkole "Bajka" w Ełku, ul. Popiełuszki 6,    87 732 64 71
- Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Ełku, ul. Kajki 8a,  87 732 64 75
przedszkola z oddziałami integracyjnymi:
- Miejskie Przedszkole "Światełko" w Ełku, ul. Toruńska 8a,   87 732 67 60
- Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Ełku, ul. Dobrzańskiego 3, 87 610 33 96
Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych:
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku, ul. Koszykowa 1,   87 732 64 14
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki", ul. Małeckich 1,   87 732 60 20
- Szkoła Podstawowa nr 3 im. H. Sienkiewicza w Ełku, ul. Grodzieńska 1,   87 732 60 40
- Szkoła Podstawowa nr 4 im. Prof. Wł. Szafera w Ełku, ul. Prof. Wł. Szafera 2,  87 732 60 50
- Szkoła Podstawowa nr 5 im. M. Konopnickiej w Ełku, ul. Św. M.M. Kolbego 11,  87 732 60 71
- Szkoła Podstawowa Sportowa nr 6, ul. Suwalska 15,   87 732 63 70
- Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku, ul. J. Piwnika Ponurego 1,  87 732 63 99
Telefon kontaktowy
87 732 6145 / 87 732 6175
Adres e-mail
um@um.elk.pl

KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ DZIECI W KOLEJNYCH LATACH SZKOLNYCH
1. Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej składają deklaracje o kontynuacji
wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021 w przedszkolach, szkołach do których uczęszczają ich dzieci w terminie 17.02.2020 - 21.02.2020
2. Dzieci, których rodzice złożyli deklaracje w określonym terminie, mają zagwarantowane miejsca w przedszkolach, do których uczęszczają.
KRYTERIA NABORU:
W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk obowiązują:
na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
W/w kryteria mają jednakową wartość.
Ustalona wartość: każde kryterium - 60 pkt
oraz na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (uzupełnijącego) obowiązują kryteria określone w uchwale XL.409.18 Rady Miasta Ełku z dnia 25 stycznia 2018r.:
1) pozostawanie obojga rodziców, a w przypadku samotnego wychowywania dziecka pozostawanie jednego rodzica w zatrudnieniu lub prowadzenie działalności
gospodarczej lub prowadzenie działalności rolniczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym - 10 pkt;
2) podleganie rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu kandydata oraz kandydata któremu gmina jest zobowiązana zapewnić na mocy odrębnych
przepisów miejsce do realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego - 10 pkt;
3) ubieganie się rodzeństwa dziecka kontynuującego edukację w danym przedszkolu na podstawie deklaracji -10 pkt;
4) zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z oferty przedszkola powyżej 8 godzin dziennie - 10 pkt;
5) specyficzne potrzeby mające wpływ na sytuację rodzinną kandydata uzasadniające przyjęcie kandydata - 10 pkt.
Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/elk
Miejsce odbioru
Formularze dokumentów są udostępnione w przedszkolach publicznych oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Ełku.
Wymagane Dokumenty
  Opłaty
  Nie podlega opłacie
  Tryb odwoławczy
  Zgodnie z harmonogramem

  Podstawa prawna
  • Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) z dnia 14 grudnia 2016 r.,
  • uchwała NR XL.409.18 Rady Miasta Ełku z dnia 25 stycznia 2018 r.
  • uchwała NR VI.55.2019 Rady Miasta Ełku z dnia 24 kwietnia 2019 r.
  • zarządzenie NR 413.2020 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 24 stycznia 2020 r.,
  • zarządzenie NR 414.2020 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 24 stycznia 2020 r.
  Załączniki
  Miejskie Przedszkole Niezapominajka w Ełku
  ul. Słowackiego 18, 19-300 Ełk, tel. 87 6102185, mpn3elk@gmail.com
  Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego